Comissió gestora

És l’òrgan superior de govern de la Mancomunitat, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats. Està integrada pels alcaldes/esses dels municipis mancomunats com a vocals nats, i tres regidors/es de cada Ajuntament, designats pel mateix i per majoria simple.

Darrera actualització: 04.02.2021 | 10:39