Estatuts

Els estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac es troben publicats al BOPB núm. 276, de 17 de novembre de 2000, cal tenir en compte però, que es van modificar l'any 2014 per tal d’adaptar-los a les previsions de la Disposició Transitòria Onzena de la Llei 27/2013, de 27 desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local -LRSAL- i a l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local -LRBRL-. L'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat es va publicar al DOGC núm. 6837, de 24 de març de 2015.

Darrera actualització: 12.07.2017 | 13:20
Darrera actualització: 12.07.2017 | 13:20